S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

ALARMONT, s.r.o.
Fiĺakovské Kĺačany 309
98601 Filakovo
tel: 0918711477
napíšte nám

TOVAR V AKCII

Naša cena 65,00 EUR (1 696,11 CZK)
skladom
Naša cena 8,50 EUR (221,80 CZK)
skladom
Naša cena 18,00 EUR (469,69 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 24,00 EUR (626,26 CZK)
skladom
Naša cena 14,00 EUR (365,32 CZK)
skladom
Naša cena 65,00 EUR (1 696,11 CZK)
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ALARMONT s. r. o. so sídlom Fiĺakovské Kĺačany 309 ,98601 Fiĺakovo. IČO:46964975, DIČ:2023687776. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Sro, 23632/S, Okresný Súd Banská Bystrica vložka číslo:23632/S, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").

 

2.     Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. 

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka

 

3.     Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 

4.     Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

5.     Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

6.     Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

 

7.     Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bol prevádzkovateľom vyžiadaný finančný záloh.

 

8.     Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

 

9.     Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod.

 

10.   Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

1.     Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

 

2.     Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.

 

3.     K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.

.4.     Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

5.     V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti.

6.     Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné.

 

7.     Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

 

8.     Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).

 

 

 

 

 

9. bez dodatku.

10.   Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

1.     poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok,

 

2.     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 

3.     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň...), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),

 

4.     predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

 

5.     predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

 

6.     lotérie a iné podobné hry.

 

7.     Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých originálov poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

 

8.     Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

 

11.   Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

III. Dodacie podmienky

 

1.     Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

 

2.     Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

 

3.     Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

4.     Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

5.     Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou s logom eshopu www.gsmalarm.sk .  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka a je vyúčtovaná pri potvrdení objednávky kupujúcim. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

 

6.     Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

7.     Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

 

 

IV. Kúpna cena, platby

 

1.     Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

 

2.     Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje ako je uvedené na stránkach dodávateľawww.lastmediashop.sk v osobitnej kapitole “Ako zaplatiť za tovar“. Pri kupujúcich – podnikateľoch sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy na dobierku, alebo vopred na niektorý z účtov dodávateľa uvedených na zálohovej faktúre (proforma faktúre).

 

3.     Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" , „akčná ponuka“ alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Z týchto cien sa žiadne ďalšie  zľavy neposkytujú.

 

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 

1.     Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.

 

2.     Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

3.     V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

 

4.     Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dátumu doručenia  vrátane originálnych obalov (blister môže byť otvorený) a originálmi dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Tovar si v 14 dňovej lehote môžete vyskúšať a prezrieť ako je to bežné v kamenných prevádzkach, teda neznamená to, že tovar budete užívať, inštalovať a podobne. Vzniknú mechanické poškodenia, s ktorými už tovar stráca status nový, nepoužitý a my by sme ho už nevedeli predať ako nový. Preto ak kúpite nejaký tovar, vyskúšajte ho zapojiť na "stole" a takto ho otestovať. Za poškodený tovar peniaze nevraciame.

 

5.     Spoločnosť ALARMONT s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 

6.     V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), účtuje sa poštovné a balné.  V prípade výmeny tovaru, ak zákazník objednal tovar nesprávne vlastnou vinou (to znamená, že objednal napríklad iný model výbojky aká by mu vyhovovala do jeho auta) a tovar sa bude vymienať za iný v lehote na vrátenie stanovenej zákonom, zákazníkovi bude účtované poštovné a balné.

 

7.     Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry (originál faktúry) predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. V prípade, že k tovaru nebol pribalený a vyplnený záručný list, na reklamáciu kupujúci doručí originál daňový doklad o nadobudnutí, ktorý mu bude po skončení reklamačného procesu vrátený spolu s tovarom. V prípade, že nepošlete originálne doklady o nadobudnutí, výrobok vám bude vrátený neopravený s tým, že uhradíte poštovné náklady, ktoré vzniknú našej firme. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám ich na požiadanie oznámime telefonicky alebo formou e-mailu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Reklamačná doba začína plynúť dňom prevzatia reklamácie dodávateľom, nie odoslaním reklamačného mailu dodávateľovi.

8.     Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, pokiaľ nemá s dodávateľom uzavretú zmluvu o oprávnení posudzovať reklamácie (servisná zmluva) , prípadne predávajúci je priamy dovozca tovaru mimo  členských štátov EU. V tomto prípade je neoprávnené reklamácie  oprávnený posudzovať predávajúci. Zamestnanec, spoločnosti Speed shop s.r.o., ktorý posudzuje reklamácie  musí mať platné osvedčenie so všetkými aktualizáciami, ktoré ho oprávňuje takúto činnosť vykonávať.

 

9.     Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. V prípade, že zákazník v našom internetovom obchode www.lastmediashop.sk zakúpi do svojho zariadenia, auta, alebo výrobku iný ako originál náhradný diel, prípadne výrobok, pri ktorom  výrobca v manuály uvádza, že treba tento výrobok, náhradný diel, elektronické zariadenie, svetelný zdroj vymeniť iba v autorizovanom servise, prípadne na našej webovej stránke www.lastmediashop.sk nie je jasne uvedené pre aký typ - model  zariadenia resp. auta je určený náhradný diel, resp. výrobok, kupujúci zakúpením takéhoto tovaru  znáša všetky dôsledky a následky spôsobené škody použitím takéhoto výrobku, ako sú hlavne poškodenie svojho zariadenia, majetku použitím iného ako originálneho dielu. Predávajúci nie je zodpovedný za použitie takéhoto výrobku a predávajúci nenesie žiadne právne ani iné následky.

 

 

 

VI. Ochrana súkromia

 

1.     Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

 

2.     Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

 

3.     Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.

 

4.     Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

5.     Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

2.     Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

3.     Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý  zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

4.     Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 

5.     Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

Ochrana spotrebiteľa: www.soi.sk


N2Q1YTc