S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

ALARMONT, s.r.o.
Fiĺakovské Kĺačany 309
98601 Filakovo
tel: 0918711477
napíšte nám

TOVAR V AKCII

Naša cena 65,00 EUR (1 651,20 CZK)
skladom
Naša cena 35,00 EUR (889,11 CZK)
skladom
Naša cena 4,25 EUR (107,96 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 14,00 EUR (355,64 CZK)
skladom
Naša cena 35,00 EUR (889,11 CZK)
skladom
Naša cena 599,00 EUR (15 216,40 CZK)
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Spoločnosť:

ALARMONT, s.r.o., so sídlom Fiľakovské Kľačany 309, Fiľakovské Kováče 986 01, IČO: 46964975

(ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového  obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s  týmito obchodnými podmienkami.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI

Slovenská obchodná inšpekcia SOI

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky  alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa  pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako  zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu,  telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru,  počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky  spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného  vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby  zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy  zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v  pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo  termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho  záväzná.

2.4. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť.  Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť  bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná  objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky  predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito  obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci  akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto  objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude  vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 15. dní od dátumu overenia  objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii  ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci  si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena  tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu(v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho,  elektronickou platbou).

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode  predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť  zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia  zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode  na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú  akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných  čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu  vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky  povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť  ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez  ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim  alebo jeho splnomocnencom.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 633 ods. 1 Obč. zákonníka dielo musí zodpovedať svojou povahou,  rozsahom, akosťou a ďalšími vlastnosťami dohode účastníkov. Ak sú na vykonanie diela stanovené  technické požiadavky, musí zhotoviteľ dbať, aby vykonanie tieto požiadavky spĺňalo.

Ak akosť diela nebola záväzne stanovená ani výslovne dohodnutá, je zhotoviteľ – podnikateľ  povinný dielo dodať v akosti obvyklej. Zhotoviteľ musí postupovať odborne, t.j. spôsobom, akým  sa obvykle pri vykonaní takéhoto diela na to kvalifikovanými osobami postupuje.

Povinnosť vykonať dielo riadne znamená vykonať ho v obvyklej kvalite a bez vád. Pokiaľ dielo nie  je vykonané riadne, objednávateľ nie je povinný ho prevziať.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo upravené v ustanovení § 642 ods. 2 Obč. zákonníka je  spojené s nedostatkami na strane zhotoviteľa. Ide o preventívne právo na odstúpenie od zmluvy,  ktorým objednávateľ môže zabrániť vzniku ďalších nepríjemností a prieťahov s ohľadom na postup  prác zhotoviteľa. Pri tomto tzv. predpokladanom porušení zmluvy o dielo sa objednávateľovi  umožňuje za určených podmienok odstúpiť od zmluvy až do zhotovenia diela. V prípadoch obavy  objednávateľa z riadneho vykonania diela právo odstúpiť od zmluvy predpokladá vadnosť  budúceho diela alebo oneskorenosť jeho vykonania, ktorá musí byť v dobe odstúpenia zrejmá, ďalej  poskytnutie primeranej lehoty zhotoviteľovi objednávateľom na zjednanie nápravy a to, že ani v  tejto lehote zhotoviteľ nápravu neurobil.

 

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie  spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom  spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej  obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený  u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru  umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom  balení,

7.3. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť  predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto  informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje  kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk,  stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia  zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom  splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a  kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré  ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne,  platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú  nedotknuté.

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane  spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa  pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a  predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia  týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,  faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä  prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné  strany.

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie  prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade  so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č.  122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho  osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej  komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších  zákonných práv k týmto údajom.

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej  osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje  kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na  dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v  písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so  spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci  porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej  odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim  (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona  č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k

subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo  formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do  výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá  návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný  všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:  ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

 

 


OTEwMzll